Η γλώσσα Python σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

  

 


 

Οι παρακάτω αναφορές, καλύπτουν ποικίλα θέματα που αφορούν στη γλώσσα, Python καθώς και διάφορα γενικότερα θέματα προγραμματισμού. Δυστυχώς είναι όλες στα Αγγλικά

Python official site
https://www.python.org

Python module index
https://docs.python.org/3/py-modindex.html

Python Installing Packages
https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/installing-packages/

Python Package index
https://pypi.org/

Intro to Python Tutorial
https
://python-course.eu/python-tutorial

Learn Python - Free Interactive Python Tutorial.
https
://www.learnpython.org

Python Special Variables and Methods.
http
://exampleprogramming.com/specialvars.html

Python Tutorial.
https://www.w3schools.com/python

Python Tutorial.
https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm

Python Tutorial.
https://www.pythontutorial.net

Python Tutorial - Learn Python programming
https://www.programiz.com/python-programming

Python Tutorial | Learn Python Programming, GeeksforGeeks.
https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language

Python Tutorials – Real Python, Real Python.
https://realpython.com

Python Tutorials: Learn Python Step-by-Step.
https://www.tutorialsteacher.com/python

Python Tutorial, w3resource,
https://www.w3resource.com/python/python-tutorial.php

NumPy - The fundamental package for scientific computing with Python
https://numpy.org/

Nick Coghlan’s Python Notes
http://python-notes.curiousefficiency.org/en/latest 

L. Team, Python Error Types and Exceptions: The Ultimate Tutorial
https://sdsclub.com/the-ultimate-tutorial-on-python-error-types-and-exceptions

Python Notes for Professionals book
https://goalkicker.com/PythonBook

Visual Studio Code - IDE for Python
https://code.visualstudio.com

Spyder - IDE for Python
https://www.spyder-ide.org

Program Arcade Games With Python And Pygame.
http://programarcadegames.com

Introduction to Data Types: Static, Dynamic, Strong & Weak
https://www.sitepoint.com/typing-versus-dynamic-typing

What is Namespace in Python?
https://www.pythonforbeginners.com/basics/what-is-namespace-in-python.

What are iterator, iterable, and iteration?, Stack Overflow
https://stackoverflow.com/q/9884132

Python Programming Tutorials [Beginners + Advanced] - Python Guides
https
://pythonguides.com/python-programming

S. Demetriadis, PytoLearn, School of Informatics.
http://pytolearn.csd.auth.gr/index.html